Aximdaily
What's The Difference Between Equity and Balance in Forex?

Sự Khác Biệt Giữa Vốn Chủ Sở Hữu (Equity) và Số Dư (Balance) Trong Forex Là Gì?

Sự khác biệt giữa vốn chủ sở hữu và số dư trong giao dịch ngoại hối là gì? Mặc dù vốn chủ sở hữu là một giá trị động phản ánh những thay đổi trong các giao dịch mở, nhưng số dư là số tiền ban đầu trong tài khoản giao dịch của bạn. Mọi nhà giao dịch đều có thể hiểu được sự khác biệt giữa vốn chủ sở hữu và số dư vì chúng là hai khía cạnh quan trọng của giao dịch ngoại hối. Về cơ bản, mặc dù đôi khi chúng có thể phản ánh cùng một số tiền, vốn chủ sở hữu và số dư là hai số tiền khác nhau.

Số dư (balance) là gì?

Số dư tài khoản, hay đơn giản là số dư, là số tiền trong tài khoản ngoại hối của bạn. Nếu bạn gửi $5000 vào tài khoản của mình thì số dư sẽ là $5000. Số dư không bị ảnh hưởng bởi hoạt động giao dịch của bạn cho đến khi bạn đóng các giao dịch đang mở của mình. Số dư không bao gồm bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ nào sẽ được thực hiện bằng các giao dịch mở, chỉ phản ánh lãi/lỗ từ các vị thế đã đóng. Nó chỉ thay đổi khi bạn gửi tiền hoặc đóng một vị trí giao dịch. Phí hoán đổi và tái đầu tư cũng ảnh hưởng đến số dư tài khoản của bạn nếu bạn giữ giao dịch mở qua đêm.

Phí qua đêm trong giao dịch ngoại hối là một khoản phí hoặc lãi suất mà một nhà giao dịch phải trả hoặc kiếm được cho một giao dịch được mở qua đêm. Phí qua đêm sẽ được nạp vào số dư của bạn nếu bạn được thanh toán và sẽ bị khấu trừ nếu bạn bị tính phí. Phí hoán đổi thường thấp nhưng có thể tăng lên nếu bạn giao dịch thường xuyên hơn hoặc bạn đang giao dịch các vị thế lớn.

Số dư được hiển thị trên nền tảng giao dịch MT4 trong cửa sổ Terminal dưới tab Giao dịch.

Vốn chủ sở hữu (equity) là gì?

Vốn chủ sở hữu phản ánh giá trị hiện tại của tài khoản giao dịch và dao động theo những thay đổi trong giao dịch mở. Đó là số dư tài khoản cộng với lãi/lỗ chưa thực hiện liên quan đến các giao dịch mở. Vốn chủ sở hữu cũng tính đến các chi phí giao dịch như hoán đổi và hoa hồng.

Vốn chủ sở hữu = Số dư + Lãi/Lỗ chưa thực hiện

Ví dụ: nếu một nhà giao dịch mua cặp EUR/USD và giao dịch đang hiển thị lợi nhuận thả nổi là 100 đô la. Giả sử số dư giao dịch là $1000. Trong trường hợp này, số dư sẽ là $1000 trong khi vốn chủ sở hữu sẽ được hiển thị là $1100. Số tiền này sẽ tiếp tục dao động cho đến khi giao dịch được đóng lại, sau đó nó sẽ được phản ánh tự động trên số dư tài khoản.

Nếu bạn không có giao dịch nào mở, thì chỉ cần coi Vốn chủ sở hữu của bạn = Số dư.
Balance vs Equity Explained

Điều khoản vốn chủ sở hữu liên quan:

  • Số dư Vốn chủ sở hữu: đề cập đến tổng số tiền trong tài khoản giao dịch khi không có giao dịch mở.
  • Vốn chủ sở hữu thả nổi: đó là các khoản lãi và lỗ trong tương lai hoặc chưa thực hiện chưa được phản ánh trên số dư của bạn. Số tiền này dao động miễn là các giao dịch được mở.
  • Vốn chủ sở hữu âm: nó xảy ra khi giao dịch thua lỗ kết thúc và xóa sạch tài khoản giao dịch. Có, một số nhà giao dịch có thể kết thúc với khoản lỗ lớn hơn số dư của họ. Nhưng may mắn thay, nhiều nhà môi giới ngoại hối cung cấp tính năng bảo vệ số dư âm giúp các nhà giao dịch tránh những sự cố như vậy.
Tại sao Vốn chủ sở hữu Forex lại quan trọng?
Vốn chủ sở hữu ngoại hối là giá trị tài khoản của nhà giao dịch, tương ứng với lãi và lỗ. Nó quan trọng vì nó hiển thị giá trị thực của tài khoản và có tác động đến khả năng thực hiện giao dịch và lợi nhuận tổng thể của nhà giao dịch. Vốn chủ sở hữu ngoại hối là rất quan trọng vì nó cung cấp tổng quan về giá trị tài khoản, ảnh hưởng đến yêu cầu ký quỹ, ảnh hưởng đến quản lý rủi ro và ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận.

Vốn chủ sở hữu và ký quỹ

Ký quỹ là số vốn cần thiết để mở và duy trì các vị thế giao dịch. Nó hoạt động giống như tài sản thế chấp được nhà môi giới ngoại hối giữ sang một bên để duy trì giao dịch mở và đảm bảo rằng các khoản lỗ tiềm ẩn được bù đắp. Tiền ký quỹ được giải phóng trở lại số dư tài khoản sau khi giao dịch được đóng lại.

Tiền ký quỹ miễn phí được tính bằng cách lấy vốn chủ sở hữu trừ đi số tiền ký quỹ và đó là số tiền ký quỹ khả dụng để mở các giao dịch mới. Khi không có đủ tiền ký quỹ miễn phí để tiếp tục mở giao dịch, nhà giao dịch sẽ được thông báo để nạp tiền vào tài khoản. Điều này được gọi là cuộc gọi ký quỹ.

Công thức tính mức ký quỹ là:

Mức ký quỹ = (Vốn chủ sở hữu/Ký quỹ) x 100%

Giải thích về vốn chủ sở hữu và số dư

Số dư tài khoản là toàn bộ vốn tiền mặt hiện có trong tài khoản của bạn. Trong khi vốn chủ sở hữu là số dư +/- lãi hoặc lỗ chưa thực hiện. Số dư và vốn chủ sở hữu bằng nhau trong trường hợp bạn không có giao dịch mở.

Vốn chủ sở hữu thường thấp hơn số dư khi các giao dịch mở thua lỗ hoặc khi lợi nhuận nhỏ hơn phí hoán đổi và trả hoa hồng. Mặt khác, vốn chủ sở hữu cao hơn số dư khi các giao dịch hiện tại đang thắng và lợi nhuận lớn hơn chi phí giao dịch. Vì vậy, vốn chủ sở hữu phản ánh giá trị biến đổi của tài khoản giao dịch, phản ánh lãi/lỗ hiện tại theo thời gian thực. Đôi khi nó được gọi là số dư tài khoản thả nổi.

Tại sao các nhà giao dịch nên theo dõi vốn chủ sở hữu?
Vốn chủ sở hữu cho thấy hiệu suất tổng thể của tất cả các vị trí đã mở. Nó tính toán số dư của bạn sẽ như thế nào khi các giao dịch được đóng, vì vậy nó cung cấp dữ liệu chính xác hơn số dư. Một số giao dịch xấu có thể khiến bạn mất phần lớn số dư tài khoản, đây là lý do tại sao một nhà giao dịch nên luôn cân nhắc việc theo dõi vốn chủ sở hữu.

Việc theo dõi Vốn giao dịch của bạn quan trọng như thế nào?

Hãy bắt đầu bằng cách khám phá một định nghĩa khác về vốn chủ sở hữu, định nghĩa này đề cập đến giá trị kết hợp của số dư ngoại hối của nhà giao dịch và bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ chưa thực hiện nào liên quan đến các vị thế giao dịch mở của họ. Vốn chủ sở hữu phản ánh tình trạng hiện tại của tất cả các vị trí giao dịch đang hoạt động.

Khi tiền ký quỹ được trừ vào vốn chủ sở hữu, số tiền còn lại được gọi là tiền ký quỹ miễn phí, có thể được sử dụng để bắt đầu các giao dịch mới. Tuy nhiên, nếu số tiền ký quỹ miễn phí không đủ để duy trì các giao dịch hiện tại, nhà môi giới sẽ gửi thông báo cho nhà giao dịch để bổ sung số dư của họ. Việc không đáp ứng yêu cầu ký quỹ này sẽ dẫn đến việc nhà môi giới buộc phải đóng tất cả các vị thế đang mở nếu thị trường diễn biến bất lợi cho nhà giao dịch.

Thông báo từ các nhà môi giới để các nhà giao dịch thêm tiền vào tài khoản của họ thường được gọi là Lệnh gọi ký quỹ, trong khi tình huống mà các nhà môi giới buộc phải đóng các vị thế của nhà giao dịch do không đủ tiền được gọi là Dừng giao dịch. Giới hạn gọi ký quỹ và dừng giao dịch khác nhau giữa các nhà môi giới và thường được nêu chi tiết trong thông số kỹ thuật cho tài khoản ngoại hối. Là một nhà giao dịch, điều quan trọng là phải theo dõi vốn chủ sở hữu và mức ký quỹ miễn phí của bạn để tránh mất tiền gửi giao dịch của bạn.


Số dư ngoại hối so với vốn chủ sở hữu: Điều gì quan trọng nhất?

Vốn chủ sở hữu và sự cân bằng rõ ràng khác biệt đáng kể với nhau. Ngoài ra, bây giờ chúng tôi hiểu cái nào cần được chú ý kỹ hơn. Do các thành phần quan trọng, nó chứa đựng, việc không chú ý đến vốn chủ sở hữu của bạn sẽ chỉ cản trở khả năng giao dịch có lãi của bạn. Tuy nhiên, số dư không chứa bất kỳ mục nào đủ quan trọng để ảnh hưởng đến kết quả của các giao dịch.

Tiến trình vốn chủ sở hữu của bạn sẽ phụ thuộc vào chiến lược giao dịch và các khái niệm quản lý rủi ro của bạn hoạt động tốt như thế nào cùng với việc quản lý tiền của bạn. Nó cũng sẽ có tác động đến số lượng giao dịch bạn có thể thực hiện bằng cách sử dụng số tiền được chỉ định trong số dư ngoại hối của mình. Do thực tế là làm như vậy sẽ chỉ đưa tài khoản của bạn đến gần mức dừng lỗ hơn, bạn không thể giao dịch một cách liều lĩnh hoặc tùy tiện. Vốn chủ sở hữu của bạn sẽ không còn có thể duy trì các hoạt động giao dịch bổ sung sau khi đạt đến điểm đó và số dư ngoại hối của bạn sẽ bằng không.

von chu so huu Giáo dục Ngoại hối

Cách mở tài khoản ngoại hối trong vài bước

Một tài khoản ngoại hối được sử dụng để giao dịch ngoại tệ. Thông thường, bạn mở một tài khoản, gửi tiền và sau đó mua và bán các cặp tiền tệ. Mở một tài khoản giao dịch ngoại hối là một quá trình khá đơn giản ngày nay do sự phát triển của giao dịch ngoại hối trực tuyến. Nó yêu cầu một số thủ tục giấy tờ và một vài bước bảo mật, chẳng hạn như xác minh danh tính và tất cả đều có thể được thực hiện trực tuyến. Nhưng trước tiên, bạn sẽ phải chọn nhà môi giới ngoại hối của mình, chọn loại tài khoản, đăng ký rồi kích hoạt tài khoản của bạn.

Bạn có thể chọn giữa các loại tài khoản khác nhau, dựa trên chiến lược giao dịch, kinh nghiệm và vốn dành cho đầu tư của mình. Các lựa chọn bao gồm tài khoản giao dịch Standard, Cent hoặc ECN. Tận hưởng các điều kiện giao dịch thuận lợi với Aximtrade; đặc biệt là khi nói đến mức ký quỹ và đòn bẩy. Bạn có thể kiểm soát mức độ rủi ro theo thời gian thực của mình bằng cách theo dõi số tiền ký quỹ đã sử dụng và ký quỹ miễn phí khi cùng nhau tạo nên vốn chủ sở hữu của bạn.

AximTrade cung cấp phạm vi đòn bẩy giúp bạn chọn mức rủi ro ưa thích của mình. Tỷ lệ đòn bẩy tùy thuộc vào loại tài khoản và vốn chủ sở hữu của bạn, tối đa là đòn bẩy vô hạn và có thể giảm bằng cách áp dụng đòn bẩy tùy chỉnh.

Thực hiện theo các bước sau để mở tài khoản ngoại hối với AximTrade:

  1. Để mở tài khoản ngoại hối, hãy đăng nhập vào tài khoản thành viên của bạn từ thông tin đăng nhập AximTrade và nhấp vào nút “+ Mở tài khoản bổ sung” ở trên cùng bên phải.
  2. Chọn loại tài khoản ưa thích của bạn. Bạn có thể chọn giữa các tài khoản Tiêu chuẩn, Cent và ECN. Bạn cũng có thể chọn một tài khoản demo nếu bạn là người mới bắt đầu.
  3. Chọn tài khoản của bạn và nhấn “Open”.
  4. Đặt tên cho Tài khoản và tạo cả mật khẩu giao dịch và nhà đầu tư cho tài khoản của bạn. Mật khẩu nhà đầu tư không được giống với mật khẩu tài khoản. Hãy nhớ sử dụng cả chữ hoa và chữ thường và sử dụng kết hợp cả số và chữ. Sau đó nhấp vào “Xong”.
  5. Bây giờ tài khoản của bạn đã sẵn sàng để giao dịch. Bạn có thể tìm thấy tất cả các tài khoản của mình trong tab “Tài khoản của tôi”.

Tham gia một nền tảng giao dịch trực tuyến mạnh mẽ

Trải nghiệm các điều kiện giao dịch đáng tin cậy nhất và tài khoản đòn bẩy vô hạn với một trong những nhà môi giới tốt nhất trên thị trường tài chính. AximTrade là nhà cung cấp dịch vụ môi giới từng đoạt giải thưởng và nền tảng giao dịch đa tài sản với nhiều công cụ tài chính bao gồm cổ phiếu, tiền điện tử, ngoại hối, chỉ số, kim loại và dầu. Công ty cung cấp công nghệ hàng đầu, điều kiện đòn bẩy cạnh tranh, mức chênh lệch thấp nhất và sự đa dạng về loại tài khoản và vốn đầu tư. Hãy xem toàn bộ Đánh giá AximTrade để tìm hiểu thêm về các điều kiện giao dịch và quy định của công ty.

AximTrade chuyên cung cấp cho các nhà giao dịch ngoại hối công nghệ dễ sử dụng, tài nguyên giáo dục, phân tích kỹ thuật, nhiều loại khuyến mãi tiền thưởng ngoại hối và môi trường giao dịch cạnh tranh cao với các điều kiện giao dịch tốt nhất.


Vốn chủ sở hữu ngoại hối so với số dư: FAQ

Cân bằng vốn chủ sở hữu có ý nghĩa gì trong ngoại hối?

Số dư trong tài khoản của nhà giao dịch sau khi khấu trừ lãi và lỗ được gọi là số dư vốn chủ sở hữu ngoại hối. Để tính toán nó, hãy trừ tất cả các khoản lỗ (đã thực hiện hoặc chưa thực hiện) khỏi tất cả các khoản lãi. Ví dụ: một nhà giao dịch gửi 10.000 đô la và kiếm được 5.000 đô la tiền lãi trong khi thua lỗ 3.000 đô la sẽ có số dư vốn chủ sở hữu là 12.000 đô la (10.000 đô la + 5.000 đô la – 3.000 đô la).

Bạn có rút vốn chủ sở hữu hoặc số dư trong ngoại hối không?

Số dư cho biết tổng số tiền trong tài khoản của nhà giao dịch, trong khi vốn chủ sở hữu thể hiện số dư cùng với bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ nào từ các vị thế đang hoạt động. Nếu bạn không có bất kỳ vị trí mở nào, vốn chủ sở hữu bằng với số dư. Nhà giao dịch có thể rút vốn chủ sở hữu từ tài khoản ngoại hối của họ bằng cách chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của họ hoặc sử dụng các phương thức rút tiền khả dụng khác do nhà môi giới của họ cung cấp.

Tại sao vốn chủ sở hữu cao hơn số dư?

Số dư là tổng số tiền có sẵn để giao dịch tiếp theo, trong khi vốn chủ sở hữu trong tài khoản giao dịch là giá trị hiện tại của tài khoản sau khi tính lãi hoặc lỗ. Do các giao dịch có lợi nhuận hoặc lợi nhuận chưa thực hiện, vốn chủ sở hữu có thể cao hơn số dư, nhưng nó cũng có thể thấp hơn do thất bại hoặc thua lỗ chưa thực hiện ở các vị trí mở. Tính đến thu nhập và thua lỗ thương mại, vốn chủ sở hữu cung cấp giá trị tài khoản thực tế hơn so với số dư.

Vốn chủ sở hữu và số dư trong tài khoản ngoại hối là gì?

Vốn chủ sở hữu và sự cân bằng là những thuật ngữ quan trọng trong giao dịch ngoại hối. Số dư là tổng số tiền trong tài khoản của bạn, bao gồm tiền gửi và lãi/lỗ giao dịch. Vốn chủ sở hữu là giá trị hiện tại của tài khoản của bạn nếu tất cả các giao dịch mở được đóng ở giá thị trường hiện tại. Nó xem xét cả số dư của bạn và giá trị của các vị trí mở và sẽ dao động khi các giao dịch mở tăng hoặc giảm giá trị.

Vốn chủ sở hữu và số dư trong MT4 là gì?

Vốn chủ sở hữu và Số dư là hai thành phần trong tài khoản của nhà giao dịch trên MetaTrader 4 (MT4). Bằng cách cộng số dư tài khoản vào lãi hoặc lỗ trên các vị thế mở, vốn chủ sở hữu—còn được gọi là giá trị hiện tại của tài khoản của nhà giao dịch, bao gồm cả các vị thế mở—được tính toán. Số dư của nhà giao dịch bao gồm khoản đầu tư ban đầu cũng như bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ nào từ các giao dịch đã đóng.

Cân bằng và công bằng trong giao dịch là gì?

Số dư giao dịch là tổng số tiền trong tài khoản của một nhà giao dịch, bao gồm tiền gửi ban đầu, lãi/lỗ và tiền gửi/rút tiền. Các vị trí mở và lãi/lỗ chưa thực hiện không được tính vào. Vốn chủ sở hữu phản ánh giá trị thị trường của các vị trí mở và lãi/lỗ chưa thực hiện, thu được bằng cách trừ lỗ khỏi lợi nhuận và cộng vào số dư. Giá thị trường của các vị trí mở ảnh hưởng đến lợi nhuận và rủi ro, biến động liên tục.

Bạn có thể rút vốn chủ sở hữu từ tài khoản ngoại hối không?

Mặc dù có thể có những hạn chế, nhưng hầu hết các nhà môi giới ngoại hối đều cho phép khách hàng rút tiền của họ, bao gồm cả tiền lãi. Các giới hạn hoặc phí rút tiền này có thể đi kèm với các yêu cầu về số dư tối thiểu, quy trình xác minh tài khoản hoặc cả hai. Đọc và hiểu kỹ các điều khoản và điều kiện của nhà môi giới ngoại hối của bạn trước khi cố gắng rút vốn cổ phần và tuân theo các chính sách và hướng dẫn của họ.

Sự khác biệt giữa số dư tài khoản và vốn chủ sở hữu là gì?

Số dư tài khoản của bạn là số tiền bạn có trong tài khoản, không bao gồm bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ nào từ các giao dịch mở của bạn. Vốn chủ sở hữu là số dư của bạn cộng hoặc trừ lãi hoặc lỗ từ các giao dịch mở của bạn.


Register